bible, books, god

Základem je zkušenost

Evangelium – Mt 28,16-20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Základem je zkušenost

Konec Matoušova evangelia ukazuje, že vzkříšení není něco, co se dá pochopit rozumem. Apoštolové nepochybují, že je to On, ale spíše se ptají sami sebe: „Co máme dělat?“. V tom je však důležitý Duch svatý, kterého oni ještě nepoznali. Až když v nich začne působit, najdou odvahu jít do celého světa a všemu čelit. Je proto normální cítit pochyby a nejistotu před posláním, ke kterému Ježíš pozval apoštoly i nás. Důležité je, že už pak neděláme věci z naší moci, ale v důvěře v Jeho moc, která je větší než naše slabosti. Kdybychom hlásali jen to, co sami zvládneme, nehlásali bychom Boží moc a Boží moudrost.
Pamatuju si na svou zkušenost s Písmem, kterou jsem udělal a zůstala mi v paměti, protože v ní byl Duch svatý. On je pamětí toho, co v našem životě Bůh Otec činí. Četl jsem tehdy První list Janův a vnímal jsem, že jedna věta z toho listu je adresovaná právě mně. Cítil jsem, jak se dotýká srdce, které poprvé zakusilo, že to Slovo je živé a dotýká se celého člověka.
Základem celého křesťanství je tedy zkušenost. Zkušenost, že Bůh je Trojice, tedy vztah. Přitom to Ježíš klade na srdce už svým apoštolům, ale po nějakém čase jsme na to zapomněli. A tento Bůh posílá i mě, stejně jako každého mého bratra nebo sestru, abych hlásal svým životem, že podle lásky, jakou máme mezi sebou, svět pozná, že jsme stvořeni touto Trojicí. A někdy je třeba se vrátit zpět do Galileje, kde vše začalo, a setkat se znovu s tím, který nás doprovázel, učil, vychovával… jako i apoštolové v dnešním evangeliu. On odchází a tím říká: Mám v tebe důvěru, pokračuj v tom, co jsem začal a nezapomeň, že je to spolupráce, že s tebou budu po všechny dny tvého života.

Autor: Pavel Pec OMI

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Scroll to Top